માનવતા ની દીવાલ

'માનવતા ની દીવાલ'
મામલતદાર કચેરી ની બહાર
ડીસા 

' તમારી પાસે જે વઘારે છે એ અહીં મુકી જાઓ ' જે તમારી જરૂરતનું છે તે અહીંથી લઈ જાઓ '

કેમ છો...
જરૂરિયાતમંદોને મદદ કરવાનું શરૂ કરો.... અહીં ડીસામાં 'માનવતા ની દીવાલ' ના નવા ખ્યાલની શરૂઆત કરી દીધી છે... આની પાછળની ખ્યાલમાં તમારા ઘર પર વધારાની સામગ્રી (કપડાં, બિનઉપયોગી ઘરના વાસણો વગેરે) શામેલ છે. બિનઉપયોગી શોધી કાઢો, તેને આ દિવાલ પર મુકો, તેથી જરૂરિયાતમંદ લોકો તે સામગ્રીને તેમના ઉપયોગ માટે લઈ શકે ..
નવી શરૂઆત કરો અને જરૂરિયાતમંદોને મદદ કરો.

આવો અને આ સામાજિક પ્રસંગમાં જોડાઓ ...

સ્થળ:
મામલતદાર કચેરી ની બહાર
ડીસા 

' તમારી પાસે જે વઘારે છે એ અહીં મુકી જાઓ ' જે તમારી જરૂરતનું છે તે અહીંથી લઈ જાઓ '


DUE TO fire Wall of Humanity was spoiled
Repainted by Chandubhai A.T.D