કોંગ્રેસના ઉમેદવાર

 *📿પ્રાઈમ ઇન્ડિયા📿**જાણી લો કોંગ્રેસના ઉમેદવાર...!*
ડીસા પાલિકામાં કોંગ્રેસના ઉમેડવારો ની યાદી જાહેર..


કોંગ્રેસ એ 44 માંથી  25  બેઠકો પર ઉમેદવારો ઉભા રાખ્યાવોર્ડ 1:-


નવિનભાઈ  સોમાજી પરમાર


અશોકભાઈ હંસાજી પુરોહિત


રાજશ્રીબેન નરશીભાઈ ઠાકોર


જબૂબેન કનુભાઈ માજીરાણાવોર્ડ  2


કૈલાશબેન વિપુલભાઈ શાહ


વિજયકુમાર અમૃતભાઈ સદરાસણા


વોર્ડ 3


ગુલાબજી સોનાજી માળી


સીતાબેન પ્રભાતભાઈ દેસાઈ


મધુબેન દામજીભાઈ પ્રજાપતિ


પ્રાગજી પબાજી માજીરાણા


વોર્ડ 4


સુમિતાબેન પ્રવીણભાઈ ઠક્કર


ચંદનભાઈ બાબુભાઇ પટેલ


વોર્ડ  5


ભમરાજી કસ્તુરજી માજીરાણા


વોર્ડ 6


વિપુલકુમાર ભોગીલાલ શાહ


રમિલાબેમ ગણપતભાઈ બારોટ


હર્ષદભાઈ નરેન્દ્રભાઈ પરમાર


વોર્ડ 7


પ્રકાશભાઈ  લાલજીભાઈ બ્રાહ્મણ


જાસીબેન ભરતભાઇ ઠાકોર


જોગાજી મશરાજી

માજીરાણા


ભગુબેન પ્રકાશભાઈ તૂરી


વોર્ડ 8 


ભાવિ વિપુલભાઈ શાહ


વોર્ડ 10


દીપકભાઈ ગોરધનભાઇ પટેલ


ભાવનાબેન બાબુભાઇ દેસાઈ


રીનાબેન શિવાભાઈ ઠાકોર


વોર્ડ 11 


દિલીપકુમાર રતિલાલ ધર્માણી