ડીસા ની ટેલીફોન ડિરેક્ટરી માં તમારા વ્યાપાર, ધંધા, રોજગારની માહિતી તેમજ મોબાઈલ નંબરની માહિતીનો સમાવેશ કરવા માટે


 

ડીસા ની ટેલીફોન ડિરેક્ટરી માં તમારા વ્યાપાર, ધંધા, રોજગારની માહિતી તેમજ મોબાઈલ નંબરની માહિતીનો સમાવેશ કરવા માટે નીચે આપેલી લિંક પર ક્લીક કરી ફૉર્મ માં માહિતી ભરી Submit બટન દબાવવું
આ માહિતી ડીસા ની સૌથી લોકપ્રિય એપ My Deesa માં પદ્ધતિ સર સમાવેશ કરવામાં આવશે. નવી માહિતી આવનાર નવા Version માં સમાવેશ કરવામાં આવશે . માહિતી મોકલવાની છેલ્લી તારીખ *31 ડિસેમ્બર* 2020 છે. -Team My Deesa
Click here to add details
આ મેસેજ તમારા મિત્રો તથા સગા સંબંધિ તેમજ આપના ગ્રુપમાં share / forward કરવો જેથી વધુમાં વધુ માહિતીનો સમાવેશ કારી શકાય