કોંગ્રેસના ઉમેદવાર

09:31
 *📿પ્રાઈમ ઇન્ડિયા📿* *જાણી લો કોંગ્રેસના ઉમેદવાર...!* ડીસા પાલિકામાં કોંગ્રેસના ઉમેડવારો ની યાદી જાહેર.. કોંગ્રેસ એ 44 માંથી  25  બેઠકો પર ...Read More